Zásady zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Společnost CELTIMA s.r.o. se sídlem České mládeže 387, 460 08 Liberec 8, IČO: 25422774, jako správce nebo zpracovatel osobních údajů, Vás jako naše zákazníky nebo uživatele webových stránek www.celtima.cz, www.celtimax.cz, www.qtents.cz  informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat.
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány.
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese celtima@celtima.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s poskytováním našich produktů nebo služeb firemním nebo individuálním zákazníkům. Když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek, můžete být požádáni o poskytnutí určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti.

Zpracovávané údaje mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení
 • obchodní firma
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. ve většině případů řádně uzavřené smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace považujeme za náš oprávněný zájem, a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy, omezení našeho smluvního plnění nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat My. V rámci společnosti CELTIMA mají k Vašich osobním údajům přístup jenom ti zaměstnanci, kteří k tomu mají důvod, například proto, že se podílejí na poskytování produktů nebo služeb pro Vás.

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, kteří například zajišťují případné dodatečné služby. Osobní údaje mohou být předány:

 • Zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové, telekomunikační nebo jiné IT služby.
 • Obchodním partnerům, jejichž zboží nebo služby pro Vás dodáváme.
 • Účetním subjektům, Externím daňovým poradcům nebo advokátní kanceláři.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a ještě 5 let poté, nebo po dobu trvání Vašeho souhlasu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Záznamy o činnosti IT systémů (logové soubory) uchováváme maximálně po dobu 12 měsíců.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
 • Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese celtima@celtima.cz Případnou stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • zpracování je protiprávní
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • nám to ukládá zákonná povinnost

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že je můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.